Registrirani korisnik ima pravo u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi koja je preuzela proizvod na adresi korisnika, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
Izjavu o raskidu ugovora korisnik je dužan dati prije isteka roka za raskid ugovora.

Registrirani korisnik izjavu o raskidu ugovora daje putem obrasca nakon pristupa webshop usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom.
Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

3D laser design, obrt za usluge će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.

Sve eventualne sporove Korisnik i 3D laser design, obrt za usluge rješavat će primjenom Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.